توسعه معادن در شبکه اجتماعی

Banner

توسعه معادن در شبکه اجتماعی

روابط عمومی هلدینگ توسعه معادن روی ایران برای بهبود و ایجاد رابطه بیشتر بین هلیدینگ و کاربران ( سهامداران و کارکنان) در شبکه اجتماعی اینستاگرام شروع به فعالیت نمود.

تماس با ما

درخواست تماس