تولید اسید سولفوریک

تولید اسید سولفوریک

اسید سولفوریک یکی از پرکاربردترین ترکیبات در صنایع مختلف است که توسط کارخانجات صنایع شیمیایی تولید شده و برای ساخت هزاران ترکیب گوناگون که می تواند مورد نیاز هر کارخانه ای باشد، مورد استفاده قرار می گیرد. بیشترین مصرف اسید سولفوریک در ساخت کودهای سولفاته مانند سولفات آمونیوم و همچنین تولید اسید فسفریک است که آن هم به نوبه خود برای تولید کودهای فسفاته مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین از اسید سولفوریک به میزان قابل توجهی در صنایع تولید فلزات استفاده می شود. روش تولیـد اسـید سـولفوریک در کارخانجات شرکت اسید سازان زنجان بر پایه فرآیند تماس مستقیم است که در آن از مـاده اولیـه گـوگرد بـا عیـار بـالاي 99% استفاده می شود. گوگرد پس از شارژ به درون حوضچه های بتونی بوسیله لوله هاي بخـار در دمـاي 125 درجه سانتی گراد ذوب می گردد و سپس به داخل کوره احتراق پمپ شده و در آنجا می سوزد و به گاز SO2 تبدیل می شود. این گاز به درون مبدل حرارتی هدایت شده و در مجاورت کاتالیزور پنتا اکسید وانادیم به گاز SO3 تبدیل می شود. تري اکسید گوگرد (SO3) در درون برج هاي جذب بر روي اسید سولفوریک 98% جذب شده و تولید اولئوم می نماید و اولئوم نیز بلافاصله وارد تانک سـیرکوله می گردد. علت نامگذاري این تانک به تانک سیرکوله، چرخش مداوم اسید در داخـل آن و بـرج هـاي جـذب می باشد که در واقع یک سیکل تولیدي بسته دارد. در این تانک ها با افزودن آب، اولئوم شکسته شده و تولید اسید سولفوریک با غلظت بالاي 98% می نماید و در نهایت اسید تولید شده توسط لوله های مخصوص به درون تانک هاي ذخیره هدایت می گردد.

تماس با ما

درخواست تماس