بازدید مدیرعامل و جمعی از مدیران گروه توسعه معادن از شرکت اسید سازان زنجان (1395/9/22)

روز دوشنبه مورخ 1395/9/22 آقای دکتر سعد محمدی مدیرعامل محترم گروه توسعه معادن روی ایران و جمعی از مدیران گروه از شرکت اسیدسازان زنجان بازدید نمودند. در این دیدار مدیرعامل شرکت اسیدسازان، جناب آقای مهندس رزاقی، گزارش عملکرد شرکت را به سمع و نظر مدیریت محترم عامل هلدینگ و هیئت همراه رساندند. افزایش ظرفیت تولید و فروش اسید سولفوریک ، تولید اسید فسفریک در فاز آزمایشگاهی ، شروع اورهال اساسی سایت زنجان ، اجرای پروژه های متعدد بهبود ، ارتقای سیستم های مالی و انبار ، تدوین نظامنامه جامع PM ، اجرای پروژه کندانس بخار آب در سایت سلطانیه و سایر برنامه های در دست اقدام ، از محورهای گزارش مدیرعامل محترم اسید سازان به جناب آقای دکتر سعد محمدی و هیئت همراه بوده است.