بازدید مدیرعامل و جمعی از مدیران گروه توسعه معادن از شرکت اسید سازان زنجان (1397/5/28)

روز یکشنبه مورخ 1397/5/28 آقای دکتر اسکندری نسب مدیرعامل محترم گروه توسعه معادن روی ایران و جمعی از مدیران گروه از شرکت اسیدسازان زنجان بازدید نمودند. در این دیدار مدیرعامل شرکت اسیدسازان جناب آقای مهندس غیرتمند، گزارش عملکرد شرکت را به سمع و نظر مدیر عامل محترم هلدینگ و هیئت همراه رساندند. افزایش ظرفیت تولید و فروش اسید سولفوریک ، ثبت رکورد جدید در تولید و فروش اسید ، اجرای پروژه دوجذبی سایت سلطانیه ، بهره بردای از پست برق سایت سلطانیه ، انجام مطالعات احداث کارخانه 200 تنی اسید سولفوریک ، اجرای پروژه های متعدد بهبود ، ارتقای سیستم های مالی و انبار و سایر پروژه ها و برنامه های در دست اقدام از محورهای گزارش مدیرعامل شرکت اسید سازان زنجان به جناب آقای دکتر اسکندری نسب و هیئت همراه بوده است.