برگزاری دوره آموزشی مدل بهره وری معادن و صنایع معدنی در شرکت اسید سازان (1397/5/25)

شرکت اسید سازان زنجان با همکاری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اقدام به برگزاری دوره آموزشی مدل بهره وری معادن و صنایع معدنی در محل شرکت اسید سازان نمود. این دوره آموزشی طی سه روز از تاریخ 97/5/22 لغایت 97/5/24 در سالن کنفرانس شرکت اسید سازان برگزار گردید و جمعی از کارشناسان شرکتهای گروه توسعه معادن روی ایران به دعوت شرکت اسیدسازان در آن حضور داشتند. استاد این دوره جناب آقای مهندس علوی از کارشناسان و مدرسان سازمان ایمیدرو بودند که به تدریس مباحث آشنایی با مدل بهره وری و روشهای خود ارزیابی و منطق رادار در این دوره پرداختند.