اعضای هیئت مدیره

<font style="font-size:17px; font-weight:bold">آقای مهندس غلامعلی غیرتمند</font>

آقای مهندس غلامعلی غیرتمند

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

• لیسانس و فوق لیسانس مهندسی مکانیک
• عضو سازمان نظام مهندسی
ایمیل : gheiratmand@acidsazan.ir
لینکدین: http://www.linkedin.com/in/gheiratmand
فایل رزومه

<font style="font-size:17px; font-weight:bold">آقای مهندس مهدی محمدخانی</font>

آقای مهندس مهدی محمدخانی

رئیس هیئت مدیره

<font style="font-size:17px; font-weight:bold">آقای مهندس فرشاد صبری</font>

آقای مهندس فرشاد صبری

نایب رئیس هیئت مدیره

مدیران شرکت

<font style="font-size:17px; font-weight:bold">آقای سید کریم حری زنجانی</font>

آقای سید کریم حری زنجانی

مدیر منابع انسانی و پشتیبانی

• فوق لیسانس ادیان
ایمیل : horri@acidsazan.ir

<font style="font-size:17px; font-weight:bold">آقای سعید افشاری</font>

آقای سعید افشاری

مدیر امور مالی

• فوق لیسانس حسابداری
ایمیل : afshari@acidsazan.ir

<font style="font-size:17px; font-weight:bold">آقای مهندس پژمان ابطحی</font>

آقای مهندس پژمان ابطحی

مدیر کارخانه زنجان

• لیسانس مهندسی مکانیک
• فوق لیسانس مدیریت بازرگانی
ایمیل : abtahi@acidsazan.ir

<font style="font-size:17px; font-weight:bold">آقای مهندس محمد عبدی</font>

آقای مهندس محمد عبدی

مدیر کارخانه سلطانیه

• لیسانس مهندسی معدن
ایمیل : abdi@acidsazan.ir